سامانه نوبت دهي اينترنتی مرکز آموزشی درمانی ضیائیان تهران
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها

ورود به سیستم
 
 سامانه نوبت دهي اينترنتی مرکز آموزشی درمانی ضیائیان تهران

آدرس: تهران  خیابان قزوین ،دوراهی قپان میدان ابوذر،بیست متری ابوذر، مرکزآموزشی درمانی ضیائیان

تلفن:    55176814-55176810 

نمابر:  55751333

 

www.ziaeian.ir   : آدرس وب سایت1396/06/31       کد کاربر:     شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com